آرشیو موضوعات

کاریزما

رادیو سخنرانی ۳۶ – کلمات قلنبه سلنبه فرهنگ ما فرهنگ عجیبی است! برای بسیاری از افراد این سوال پیش می آید که آیا باید از کلمات قلنبه و سلنبه در صحبت استفاده کنیم؟ در سی و ششمین فایل از مجموعه فایل‌های رادیو سخنرانی محمد پیام بهرام‌پور، نکاتی درخصوص استفاده از کلمات مناسب و…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید