تقویم آموزشی برنامه‌های موسسه

32

با توجه به درخواست دوستان عزیز، گزارش برنامه‌ها و به صورت کلی تقویم آموزشی برنامه‌های موسسه در ادامه خدمت شما ارائه می‌شود.

این برنامه به دلیل تغییرات احتمالی ممکن است دستخوش تغییرات شود و از شما خواهش می‌کنیم که برای اطمینان از برنامه در روزهای آخر به این صفحه مراجعه کنید.

برنامه بهمن ماه:

۱ بهمن: سمینار فن بیان و فروشندگی شیراز

۲ بهمن: جلسه اول سی امین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۳ بهمن: جلسه سوم بیست و نهمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۴ بهمن: جلسه اول دوره جامع فن بیان و سخنرانی اصفهان

۵ بهمن: جلسه چهارم دوره جامع هوش کلامی + جلسه دوم دوره جامع فن بیان و سخنرانی اصفهان

۷ بهمن: جلسه هفتم بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۸ بهمن: سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز

برای ثبت نام کافیست به لینک زیر مراجعه کنید:

سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز

گفت و گوهای سرنوشت ساز

۹ بهمن: جلسه دوم سی و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۰ بهمن: جلسه چهارم بیست و نهمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۱ بهمن: جلسه اول سی و دومین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۲ بهمن: جلسه پنجم دوره جامع هوش کلامی + جلسه سوم دوره جامع فن بیان و سخنرانی اصفهان

۱۳ بهمن: جلسه پنجم بیست و پنجمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی + جلسه پنجم بیست و ششمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۴ بهمن: جلسه نوزدهم دوره مدرسه استادی ۲

۱۵ بهمن: جلسه بیستم دوره مدرسه استادی ۲

۱۶ بهمن: جلسه سوم سی و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۷ بهمن: جلسه پنجم بیست و نهمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۸ بهمن: جلسه دوم سی و دومین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۱۹ بهمن: جلسه ششم دوره جامع هوش کلامی

۲۳ بهمن: جلسه چهارم سی و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۲۴ بهمن: جلسه ششم بیست و نهمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۲۵ بهمن: جلسه سوم سی و دومین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

۲۶ بهمن: جلسه هفتم دوره جامع هوش کلامی

۳۰ بهمن: جلسه پنجم سی و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنرانی

 

برنامه دی ماه:

۱ دی: جلسه سوم بیست و پنجمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱ دی: جلسه سوم بیست و ششمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲ دی: جلسه پانزدهم دوره مدرسه استادی ۲

۳ دی: جلسه شانزدهم دوره مدرسه استادی ۲

۲ دی: جلسه دوم بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۴ دی: جلسه چهارم بیست و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۶ دی: جلسه هفتم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۷دی: جلسه اول دوره جامع هوش کلامی

۷دی: جلسه ششم دوره جامع بندرعباس

۹ دی: جلسه سوم بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۳ دی: جلسه هشتم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۴ دی: جلسه دوم دوره جامع هوش کلامی

۱۶ دی: جلسه چهارم بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۰ دی: جلسه نهم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۱ دی: جلسه سوم دوره جامع هوش کلامی

۲۳ دی: جلسه پنجم بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ دی: جلسه پنجم بیست و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۷ دی: جلسه دهم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۸ دی: جلسه چهارم دوره جامع هوش کلامی

۳۰ دی: جلسه ششم بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه آذر ماه:

۱ آذر: جلسه سوم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲ آذر: جلسه دهم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه پنجم بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان

۳ آذر: جلسه ششم بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان + جلسه اول بیست و هشتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۵ آذر: باشگاه فن بیان و سخنوری  + جلسه هفتم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه دوم بیست و هشتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۸ آذر: جلسه چهارم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۹ آذر: جلسه هفتم بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان

۱۱ آذر: جلسه سیزدهم دوره مدرسه استادی ۲ + جلسه دوم بیست و پنجمین و بیست ششمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۲ آذر: جلسه چهاردهم دوره مدرسه استادی ۲ + جلسه هشتم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۳ آذر: جلسه سوم بیست و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۵ آذر: جلسه چهارم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۸ آذر: جلسه سوم بیست و هشتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۹ آذر: جلسه نهم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه چهارم بیست و هشتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۲ آذر: جلسه پنجم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ آذر: جلسه اول بیست و هفتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه پنجم بیست و هشتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۶ آذر: جلسه دهم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه ششم بیست و هشتمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۹ آذر: جلسه ششم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه آبان ماه:

۱ آبان: جلسه اول بیست و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲ آبان: جلسه اول بیست و دومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۳ آبان: جلسه دوم بیست و دومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۴ آبان: جلسه ششم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۶ آبان: جلسه اول بیست و سومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۷ آبان: سمینار فن بیان و سخنوری اصفهان + جلسه دوم بیست و سومین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه سوم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

photo_2016-10-22_16-01-59

۹ آبان: جلسه سوم بیست و دومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۰ آبان: جلسه چهارم بیست و دومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۱ آبان: جلسه هفتم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۳ آبان: جلسه سوم بیست و سومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۴ آبان: جلسه چهارم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه چهارم بیست و سومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۶ آبان: جلسه پنجم بیست و دومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۷ آبان: جلسه ششم بیست و دومین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه اول بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۸ آبان: جلسه هشتم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه اول بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان

۱۹ آبان: جلسه دوم بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان

۲۰ آبان: جلسه یازدهم دوره مدرسه استادی ۲

۲۱ آبان: جلسه دوازدهم دوره مدرسه استادی ۲ + جلسه پنجم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۲ آبان: جلسه دوم بیست و یکمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۴ آبان: جلسه دوم بیستمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ آّبان: جلسه نهم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه سوم بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان

۲۶ آبان: جلسه چهارم بیست و چهارمین دوره جامع فن بیان و سخنوری اصفهان

۲۷ آبان: جلسه پنجم بیست و سومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۸ آبان: جلسه ششم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری + جلسه ششم بیست و سومین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه مهر ماه:

۴ مهر: جلسه دهم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۶ مهر: جلسه سوم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۸ مهر: جلسه هفتم دوره مدرسه استادی ۲

۹ مهر: جلسه هشتم دوره مدرسه استادی ۲ + جلسه صفرم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۳ مهر: جلسه چهارم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۶ مهر: جلسه اول نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۷ مهر: جلسه پنجم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۹ مهر: جلسه نهم دوره مدرسه استادی ۲

۳۰ مهر: جلسه دهم دوره مدرسه استادی ۲ + جلسه دوم نوزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه شهریور ماه:

۲ شهریور: جلسه ششم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۳ شهریور: سخنرانی دانشگاه امیرکبیر با موضوع پیکربندی سخنرانی + جلسه چهارم شانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بندرعباس

photo_2016-07-05_22-07-01-2

۴ شهریور: جلسه بیست و سوم دوره مدرسه استادی

۵ شهریور: جلسه بیست و چهارم دوره مدرسه استادی

۷ شهریور: جلسه ششم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۸ شهریور: جلسه دهم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۹ شهریور: جلسه هفتم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۱۰ شهریور: جلسه هشتم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۱۱ شهریور: جلسه سوم دوره مدرسه استادی ۲

۱۲ شهریور: جلسه چهارم دوره مدرسه استادی ۲

۱۴ شهریور: جلسه هفتم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۷ شهریور: جلسه ششم شانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بندرعباس

۱۸ شهریور: جلسه بیست و سوم دوره مدرسه استادی– بندرعباس

۱۹ شهریور: جلسه بیست و چهارم دوره مدرسه استادی– بندرعباس

۲۱ شهریور: جلسه هشتم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۳ شهریور: جلسه دوم هجدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ شهریور: جلسه پنجم دوره مدرسه استادی ۲

۲۶ شهریور: جلسه ششم دوره مدرسه استادی ۲

۲۸ شهریور: جلسه نهم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه مرداد ماه:

۳ مرداد: جلسه اول پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۴ مرداد: جلسه ششم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۵ مرداد: جلسه اول هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۶ مرداد: جلسه دوم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۸ مرداد: جلسه نهم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۰ مرداد: جلسه دوم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۱ مرداد: جلسه هفتم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۱ مرداد: سمینار فروشندگی حرفه ای با حضور محمدپیام بهرام پور و هاینریش پیشتر

bahrampoor-heinrich-pister

۱۲ مرداد: جلسه سوم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۱۳ مرداد: جلسه اول شانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بندرعباس

۱۴ مرداد: جلسه بیست و یکم دوره مدرسه استادی– بندرعباس

۱۵ مرداد: جلسه بیست و دوم دوره مدرسه استادی– بندرعباس

۱۶ مرداد: سخنرانی بداهه- دانشگاه امیرکبیر- مسابقه سخنرانی تریبون + جلسه دوم دوره جامع فن بیان و سخنوری بندرعباس

photo_2016-07-05_22-07-01-2

۱۷ مرداد: جلسه سوم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۸ مرداد: جلسه هشتم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۹ مرداد: جلسه چهارم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۲۰ مرداد: جلسه دوم شانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بندرعباس

۲۲ مرداد: جلسه دهم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۴ مرداد: جلسه چهارم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ مرداد: کارگاه متقاعدسازی دانشگاه شریف + جلسه نهم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۸ مرداد: جلسه اول دوره مدرسه استادی ۲

۲۹ مرداد: جلسه دوم دوره مدرسه استادی ۲

۳۱ مرداد: جلسه پنجم پانزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه تیر ماه:

۱ تیر: جلسه چهارم چهاردهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– کرج

۴ تیر: جلسه پنجم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۸ تیر: جلسه پنجم چهاردهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– کرج

۱۰ تیر: جلسه بیست و یکم دوره مدرسه استادی

۱۱ تیر: جلسه بیست و دوم دوره مدرسه استادی + جلسه ششم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۴ تیر: جلسه سوم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۸ تیر: جلسه هفتم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۱ تیر: جلسه چهارم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ تیر: سمینار مدرسه استادی ۲+ جلسه هشتم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۶ تیر: جلسه پنجم هفدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– بوشهر

۲۸ تیر: جلسه پنجم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۳۱ تیر: سمینار مدرسه استادی ۲- بندرعباس

برنامه خرداد ماه:

۶ خرداد: جلسه نوزدهم دوره مدرسه استادی

۷ خرداد: جلسه بیستم دوره مدرسه استادی + جلسه اول دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۱۳ خرداد: جلسه نوزدهم دوره مدرسه استادی بندرعباس 

۱۴ خرداد: جلسه بیستم دوره مدرسه استادی بندرعباس + جلسه دوم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۱ خرداد: جلسه سوم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۳ خرداد: جلسه اول چهاردهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– کرج

۲۴ خرداد: جلسه اول سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۲۵ خرداد: جلسه دوم چهاردهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– کرج

۲۸ خرداد: جلسه چهارم دوازدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

۳۰ خرداد: جلسه سوم چهاردهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری– کرج

۳۱ خرداد: جلسه دوم سیزدهمین دوره جامع فن بیان و سخنوری

برنامه اردیبهشت ماه:

۶ اردیبهشت: جلسه دوم تحلیل سخنرانی

۷ اردیبهشت: جلسه اول دوره بداهه گویی

۱۳ اردیبهشت: جلسه سوم تحلیل سخنرانی

۱۴ اردیبهشت: جلسه دوم دوره بداهه گویی

۱۷ اردیبهشت: جلسه هفدهم دوره مدرسه استادی

۱۸ اردیبهشت: جلسه هجدهم دوره مدرسه استادی

۲۰ اردیبهشت: جلسه چهارم تحلیل سخنرانی

۲۱ اردیبهشت: جلسه سوم دوره بداهه گویی

۲۷ اردیبهشت: جلسه پنجم تحلیل سخنرانی

۲۸ اردیبهشت: جلسه چهارم دوره بداهه گویی

۳۱ اردیبهشت: سمینار ارتباط موثر به روش ۱+

برنامه فروردین ماه:

۱۹ فروردین: جلسه پانزدهم دوره استادی تهران

۲۰ فروردین: جلسه شانزدهم دوره استادی تهران

۲۶ فروردین: جلسه پانزدهم دوره استادی بندرعباس

۲۷ فروردین: جلسه شانزدهم دوره استادی بندرعباس

۳۰ فروردین: جلسه اول تحلیل سخنرانی

برنامه اسفند ماه:

۱ اسفند: جلسه پنجم دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲ اسفند: کارگاه پساتحریم ویژه مدیران

۳ اسفند: کارگاه پساتحریم ویژه مدیران

برای اطلاعات بیشتر درخصوص این کارگاه به لینک زیر مراجعه نمایید:

کارگاه پیشرفته ۲ روزه عوامل کلیدی موفقیت مدیران

کارگاه عوامل کلیدی

۴ اسفند: جلسه هفتم هشتمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۵ اسفند: دوره آموزش سخنوری دانشگاه امیرکبیر

dore anjoman

۶ اسفند: جلسه سیزدهم دوره مدرسه استادی تهران

۷ اسفند: جلسه چهاردهم دوره مدرسه استادی تهران

۸ اسفند: جلسه ششم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۹ اسفند: سمینار فن بیان و سخنوری مشهد

sokhan (4)

۱۱ اسفند: جلسه هشتم هشتمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۱۲ اسفند: دوره جامع بندرعباس

۱۵ اسفند: جلسه هفتم دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲۲ اسفند: جلسه هشتم دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

برنامه بهمن ماه:

۱ بهمن: جلسه یازدهم دوره مدرسه استادی تهران

۲. بهمن: جلسه دوازدهم مدرسه استادی تهران

۳ بهمن: جلسه اول دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۶ بهمن: جلسه چهارم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۷ بهمن: جلسه چهارم دوره جامع سخنرانی و فن بیان بندرعباس

۸ بهمن: جلسه یازدهم دوره مدرسه استادی بندرعباس

۹ بهمن: جلسه دوازدهم دوره مدرسه استادی بندرعباس

۱۰ بهمن: جلسه دوم دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۱۳ بهمن: جلسه پنجم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۱۴ بهمن: جلسه پنجم دوره جامع سخنرانی و فن بیان بندرعباس

۱۵ بهمن:  مینی استادی فولاد هرمزگان بندرعباس

۱۷ بهمن: جلسه سوم دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲۰ بهمن: جلسه ششم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲۴ بهمن: جلسه چهارم دهمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲۷ بهمن: جلسه هفتم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲۸ بهمن:جلسه هفتم دوره جامع سخنرانی و فن بیان بندرعباس

 

برنامه دی‌ماه

۱ دی ماه: سمینار فن بیان در ارتباط با مشتری در شیراز (برای ثبت نام با موسسه صنعت و مدیریت ایرافا در ارتباط باشید. شیراز: ۳۲۳۵۷۰۰۹)

بهرام پور

۲ دی ماه: همایش مذاکره و ارتباط موثر با حضور چهار تن از اساتید در بندرعباس (موضوع سخنرانی آقای بهرام پور: مهارت‌های فن بیان در هیپنوتیزم کلامی) برای ثبت نام با موسسه خانه کیفیت ایرانیان در ارتباط باشید ۰۷۶۳۳۶۸۵۳۰۰ بندرعباس

برای خرید اینترنتی می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

همایش فنون مذاکره

بهرام پور

۳ و ۴ دی: جلسه نهم و دهم دوره مدرسه استادی تهران (از پیش ثبت نام شده و ظرفیت تکمیل است)

۴ دی: سمینار ۴ ساعته مدیریت ترس از سخنرانی در تهران (جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

۱۰ و ۱۱ دی:  جلسه نهم و دهم دوره مدرسه استادی بندرعباس (از پیش ثبت نام شده و ظرفیت تکمیل است)

۱۵ دی: جلسه اول دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران (جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.)

۱۶ دی: جلسه اول دوره جامع سخنرانی و فن بیان بندرعباس

۱۷ دی: دوره تربیت مدرس حرفه‌ای ویژه فولاد هرمزگان – بندرعباس

۲۰ دی: وبینار (سمینار آنلاین) مهارت‌های فن بیان در زندگی روزمره (با هماهنگی موسسه ایـ سمینار- جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید)

9b8bb3eb74bd3cd97bb3679c60950d61_M

۲۲ دی: جلسه دوم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۲۳ دی: دوره جامع سخنرانی و فن بیان بندرعباس

۲۶ دی: سمینار فن بیان و سخنوری اصفهان (ظرفیت تکمیل شده است)

005

۲۷ دی: کارگاه فن بیان و صدا سازی اصفهان (ثبت نام و توضیحات بیشتر)

۲۸ دی: کارگاه سخنرانی حرفه‌ای اصفهان (ثبت نام و توضیحات بیشتر)

۲۹ دی: جلسه سوم دوره جامع سخنرانی و فن بیان تهران

۳۰ دی: جلسه سوم دوره جامع سخنرانی و فن بیان بندرعباس

 

برنامه‌های آذرماه

۵ و ۶ آذر : جلسه هفتم و هشتم دوره مدرسه استادی تهران (از پیش ثبت نام شده و ظرفیت تکمیل است)

۱۰ آذر: کارگاه یک روزه سخنرانی حرفه‌ای در مدیریت درمان خدمات اجتماعی بندرعباس (برگزار شد)

۱۲ و ۱۳ آذر: جلسه هفتم و هشتم دوره مدرسه استادی بندرعباس (از پیش ثبت نام شده و ظرفیت تکمیل است)

۱۴ آذر: دوره تربیت مدرس حرفه‌ای در فولاد هرمزگان (از پیش ثبت نام شده- قابل استفاده برای عموم نیست)

۱۸ آذرماه: کارگاه مهارت‌های ارتباط با مشتری در ارومیه

۲۲ آذرماه: داوری مسابقه سخنرانی دانشگاه آزاد تهران مرکز – واحد نیایش (برای هماهنگی با دانشگاه در ارتباط باشید)

۲۳ آذرماه: سمینار آنلاین «دوره مدرسه استادی تهران و بندرعباس» (از پیش ثبت نام شده و ظرفیت تکمیل است)

۲۴ آذرماه: کارگاه موقعیت‌های شغلی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه – دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی ( حضور برای عموم آزاد نیست)

۳۰ آذرماه: کارگاه ارتباط موثر در جشنواره کارآفرینی دانشگاه تهران (برای ثبت نام اینجا کلیک کنید)

TELEGRAM

احتمالاً به این موضوعات هم علاقه مند خواهید بود نوشته‌های دیگر از این نویسنده

چرا نظرتان را نمی‌نویسید؟

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد.
هر نظری که برای ما می‌نویسید قوت قلبی برای ما خواهد بود

از شما متشکریم که با نظراتتان به ما انرژی لازم برای ادامه کار را می دهید

تا حالا 32 نفر نظرشان را نوشته اند

 1. حمید محمدی می گوید

  ممنون از اطلاع رسانی خوبتون
  آقای بهرام پور از الان مقدمتون به شیراز جنت طراز گلباران
  اولین نفر حاضر در سمینار اول دی ماه هستم

  1. زيبا غزيلي می گوید

   سلام من از تكنيك هاي ارايه شده توي اين سايت خيلي استفاده كردم و خوشحال ميشم اگه بدونم ايا جلسات اموزشي جناب اقاي بهرام پور در اهواز برگزار ميشه يا نه؟
   در ضمن من شماره تماس خودم رو چطور ميتونم بفرستم تا از هديه ي وعده داده شده بعد از ديدن ويديوي رايگان جلسه ي سوم دريافت كنم؟

 2. بهرام پور می گوید

  ….

 3. پیام سلیمیان می گوید

  درود خدمت استاد گرامی
  ممنون از کارجالبتون.امیدوارو مطمئنم پرانرژی به همشوی می رسید.

 4. علیرضا می گوید

  دورود بر آکادمی انسلن اجتماعی ساز بیشتر از یکنفر ۱+

 5. پویان می گوید

  سلام. گیلان هم برنامه میذاشتید خیلی خوب میشد. ممنون

 6. شایلی می گوید

  ایده تقویم آموزشی در سایت فوق العاده بود چرا اینقدر دیییییییییر؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 7. محمد مهدی امیدخدا می گوید

  سلام آقای بهرام پور عزیز
  چند تا نکته:
  اول اینکه پیشنهاد میدم تقویم آموزشی رو بعنوان یکی از منوهای اصلی در صفحه اول وبسایت قرار بدید و مثلا هفته ای یا ماهیانه ایمیل کنید
  دوم اینکه اهواز هم بیاید و اطلاع رسانی کنید

  با تشکر از شما

 8. کاویانی می گوید

  سلام
  ببخشید تا اونجایی که من می دونم رشته تکنولوژی آموزشی طبق دفترچه وزارت علوم مهندسی محسوب نمی شود!

  1. محمد پیام بهرام‌پور می گوید

   بله! و من صد بار گفتم که هیچ عنوانی – چه دکتر و چه ‍پروفسور – برایم ارزشمندتر از اسمم نیست که زودتر از اسم من بیاید. اما گویا برگزار کنندگان توجه نمی‌کنند.!

 9. peyman می گوید

  سلام جناب بهرامپور
  میخواستم بدونم دوره جامع سخنرانی و فن بیان که ۱۵ دی برگزار میشه تفاوتی با محصول بسته جامع آموزش سخنرانی داره یا خیر ؟
  ممنون از پاسختون

  1. محمد پیام بهرام‌پور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بخشی از محتوا یکسان است
   اما عزیزانی که بسته جامع را خریده اند، به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تخفیف می‌گیرند و در این دوره شرکت می‌کنند.

  2. peyman می گوید

   سلام لطف می کنید جواب سوالمو بدید ؟ ممنونم

   1. حدیث رحمانی می گوید

    دوست عزیز سلام
    در بالا پاسخ شما داده شده است. آیا مشاهده نکرده اید؟
    (بخشی از محتوا یکسان است
    اما عزیزانی که بسته جامع را خریده اند، به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تخفیف می‌گیرند و در این دوره شرکت می‌کنند.)
    موفق باشید.

 10. روح اله می گوید

  سلام آقای بهرام پور . من از طریق یکی از دوستان با سایت شما و فعالیت شما اشنا شدم. یه سوال داشتم … من کار تئاتر میکنم و میخواستم کمک بیشتری بگیرم از راهنمایی شما برای فن بیان. جون اغلب صحبتهای شما راجع به سخنرانی و این قبیل مسائل بود، میخواستم بدونم در رابطه با بیان و صدا هم مطالبی هست که برای بنده مفید باشه؟؟
  بازم خیلی خیلی ممنون هستم از لطف جنابعالی

 11. روشنگر می گوید

  سلام
  ايده تقويم خيلي عاليه
  ديد كلي به مخاطبان ميده و براي برنامه ريزي مخاطب خيلي كاربرديه…
  اميدوارم فرصتي پيش بياد برنامه بهمن و اسفند شمارو به صورت اينفوگرافيك ارايه كنم….

 12. ابراهیم سواری می گوید

  سلام من در مدرسه استادی بندر عباس شرکت کرده ام ومطالب شما آنقدر کاربردی هستند که زندگیم راتغییردادن وچقدر ارتباطم با دیگران بهتر شد

 13. محمد حسن می گوید

  سلام …
  تبريز هم كه نميان كلا ؟
  مرسي .

  1. حدیث رحمانی می گوید

   دوست عزیز سلام
   امیدواریم که در سال جدید برنامه ای در تبریز برگزار شود و در صورت برگزاری اطلاع خواهیم داد.
   با تشکر از علاقه مندی شما

 14. امین می گوید

  با سلام و تشکر از زحماتتان
  می خواستم بدانم دوره جامع سخنرانی را به صورت حضوری در شهرستان رشت برگزار نمی کنید؟
  با تشکر

  1. حدیث رحمانی می گوید

   دوست عزیز سلام
   برگزاری دوره های آموزشی در شهرهای دیگر در صورت انجام هماهنگی در آن شهر امکان پذیر است.
   امیدواریم که بتوانیم در شهر رشت نیز دوره ای برگزار کنیم.

 15. احمد می گوید

  سلام من چجوری می تونم توی برنامه ای که قراره در مشهد برگزار بشه شرکت کنم ؟؟؟؟

  لطفا راهنمایم کنید

  1. حدیث رحمانی می گوید

   دوست عزیز سلام
   نحوه رزرو بلیط در بروشور قرار داده شده بود.
   به امید دیدار شما در برنامه های بعدی

 16. سید علی هاشمی می گوید

  سلام. من الان دارم تلاش میکنم که کتاب از شنبه رو بخرم و همچنین فرم درخواست نمایندگی رو تکمیل کردم، اما در مورد اول، درگاه پرداخت بانک خطا میده و در مورد دوم هم فرم ارسال نمیشه. لطفا موارد رو بررسی و اصلاح کنید. تشکر.

   1. سید علی هاشمی می گوید

    سلام. مشکل درخواست کتاب حل شد ولی مشکل درخواست همکاری همچنان پابرجاست.

 17. علیرضا می گوید

  بسیار عالی ممنون .

 18. محدثه می گوید

  سلام مازندران هم بیاین اینجا هم پتانسیل و علاقمندان زیادی داره.لطفا تقویم آموزشی ماههای خرداد و بعد اون رو هم قرار بدین .ممنونم

 19. محبوبه می گوید

  با سلام لطفا برای مشهد هم برنامه ریزی کنید و اگر انشاالله اتفاق افتاد به ایمیلم قبلش اطلاع رسانی کنید به امید دیدارتان
  شاد و موفق باشید

  1. نگار بهرامی می گوید

   دوست عزیز و گرامی سلام
   از همراهی شما بسیار متشکریم.
   برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرستان‌ها در صورت انجام هماهنگی در شهر مورد نظر امکان‌پذیر می‌باشد.
   در صورت برگزاری دوره از طریق سایت و ایمیل به اعضا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
   بیش تر از یک نفر باشید

 20. ابوالفضل سلمانی می گوید

  با سلام و درود

  بسیار عالی… همیشه با برنامه باشید و بیشتر از یک نفر 🙂

ثبت نام در دوره رایگان
سخنرانی و فن بیان
می‌دانم باورتان نمی شود که چنین دوره‌ای رایگان است. اما امتحانش رایگان است!
فرصت بی نظیر دانلود ۲ ساعت مطلب آموزش کاملاً رایگان را از دست ندهید!
گزارش مشکل سایت
گزارش اشکالات سایت جدید
از اینکه به بهتر شدن سایت کمک می کنید از شما سپاس گزاریم
Thank You. We will contact you as soon as possible.
JOIN US TODAY
Amazing deals and exclusive rewards inside