مقدمه آموزش فروش و تکنیک های فروش داشتم با خودم زمزمه می کردم : آخه مگه فروش آموزش داره !؟ آموزش فروش !؟  بابا اینها برای خودشون دکون درست کردن ، فروش را فقط میشه توی بازار یاد گرفت ، باید با آزمایش و خطا جلو بری تا بتونی توی بازار…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید