افراد مسخره کننده (کسانی که ما یا دیگران را به تمسخر می‌گیرند) دردسرهای بزرگی هستند! و ما باید نحوه و طرز برخورد با افراد مسخره کننده را به خوبی بدانیم تا دچار مشکل نشویم. یعنی باید بدانیم من مهدی صادقلو در این فیلم آموزشی کوتاه به شما خواهم گفت که چگونه…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید