با توجه به درخواست دوستان عزیز، گزارش برنامه‌ها و به صورت کلی تقویم آموزشی برنامه‌های موسسه در ادامه خدمت شما ارائه می‌شود. این برنامه به دلیل تغییرات احتمالی ممکن است دستخوش تغییرات شود و از شما خواهش می‌کنیم که برای اطمینان از برنامه در روزهای آخر به این صفحه مراجعه…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید