چگونگی برخورد با افراد دروغگو چگونگی برخورد با افراد دروغگو نام مقاله ای برتر از دانشگاه هاروارد می باشد که به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. این مقاله به نام  How to Negotiate with a Liar به معنی: چگونگی برخورد با افراد دروغگو می باشد. در یکی از بزرگترین پژوهش های…

برای مطالعه ادامه کلیک کنید